درودبرشما!!

بنارابر این گذاشته ام که فشرده ی کارپژوهشی ((فرهنگ هنرمندان ))استان های خوزستان وکهگیلویه و بویر احمد رابر اساس روز به دنیاآمدن هنرمندان آن ها ،دراین تارنما بنویسم وچون این داده ها تا سال 84 ،گرد آوری شده است، دوستانی که می خواهند ،داده های هنریشان به روز باشد،پیش ازرسیدن زاد روزشان، آخرین تلاش های هنری خودرابه نشانی زیربفرستند.

دوستانی هم که در آن زمان به هرروی ودلیل زندگی نامه ی آن ها در آن زمان نوشته نشده می توانندزندگی نامه ی خودرا بفرستند.با مسئولیت خودشان, در این تارنما,نوشته خواهدشد.متاسفانه درمدت کارپژوهشی میدانی من تاکنون, برخی ازهنرمندان ازدنیارفته اند.روشن است که دوستان وخانواده ی این گرامیان ,باید,خبربدهند.

 

abolghasem.farhang@yahoo.com