درودبرآنان که با نوشتن وخواندن ویادگیری و یاددادن زندگی می کنند.