زادروزهنرمند

 

44_محمدعلی قاسم زادهچهره و صحنه ارا05/06/1338 شوشتر

 

محمد علی درمسجدسلیمان به دنیا آمد ولی ازآغاز زندگی درشوشتربود.ازکودکی نقاشی و طراحی کارمی کرد ودرسال 56که دانش آموز اول نظری بود برای طراحی و نقاشی روزنامه دیواری انتخاب شد و به اردوی مسابقات کشوری رامسرراه یافت. در اردوی رامسر،همیشه کلاس های فشرده ی هنری برگذارمی شد ومحمد علی هم از این کلاس ها آموزش های هنری عمومی رایادگرفت.در زمان دانش آموزی اش کارگردانی نمایش مدرسه ای ((پسرک روستا))را انجام داد وبعد ها در سال 70 هم نمایش شکارچی و جنگل را نوشت و به صحنه برد.وی چهره آرا و صحنه آرائی چُنگ های هنری در شوشتررا انجام می داد و تابلوهای نقاشی اش را باهمکاری ارشاد و جهاد وسپاه در مساجد به نمایش می گذاشت .قاسم زاده ،چهره و صحنه آرائی نمایش هائی چون نقل سیاوش کار مجید بهداروند و سلمان فارسی نوشته و کارناصر غضنفری و....و...را انچام داده است.

 

45_عبدالحمید نورآبادیجهره وصحنه آرا05/06/1349 دزفول

 

عبدالحمید ازکودکی با تشویق خانواده اش به هنرگرایش پیداکرد و نقاشی وچهره وصحنه نمایش آرائی را هم زمان پی گرفت.وی  درسال 63 درمسابقه تلویزیونی رشته ی آب رنگ درکشوراول شد.سال 71 باز درمسابقات دانش آموزی استانی اول شد.سال 72درهمین مسابقات وهمین رشته نه تنها در خوزستان ، بلکه در سطح کشورهم اول شد.عبدالحمید درزمینه ی چهره آرائی نمایش هم موفقیت هائی داشته است.سوم راهنمائی برای چهره آرائی نمایش ((ضامن آهو ))نوشته و کارمرتضی سخاوت درمسابقات دانش اموزی کشوری اول شد.برای چهره آرائی و صحنه آرائی نمایش یوسف کنعان بازهم نوشته و کارمرتصی  سخاوت باز هم مقام اول جشن واره ی نمایش سوره درقزوین و هم چنین چند جایزه و لوح تقدیر استانی و منطقه ای دریافت کرد. نور آبادی درموسیقی هم تلاش هائی کرد.یادگیری اصول موسیقی پیش کریم حداد در دزفول و نوازندگی نی را نزد نعمت اله ستوده در تهران دنبال کرد. سرودن شعرسپید نیز یکی ازگرایش های هنری عبدالحمید نورآبادی است .درسال 80برای چاپ مجموعه ای از شعرهای سپیدش درتلاش گفتگو با انتشارات فهیم درتهران بود. وی دیپلم ادبی اش رادردزفول گرفته است.

46—خلیل(شاپور)ضرغامپور_بازیگر وکارگردان نمایش05/06/1352شوشتر

 

شاپورهنوز6ساله بود که محمد علی قاسم زاده (قاسمی )برای بازی درنمایش (پسرک روستا)اورا به روی سن برد.این ماجراباعث شد که شاپورازآن پس ،همیشه درکارنمایش باشد.بعدها وی نه تنها نمایش بازی می کرد بلکه کارگردانی می کردوآموزش می دادو درعین حال هنوز 30ساله نشده بود که عضوهیئت بازبینی نمایش درشهرستان محل زندگی اش ،شوشترشد.وی تا آن زمان در بیش از20نمایش بازی کرد و کارگردانی بیش از15نمایش را به عهده گرفت.تعداد زیادی جایزه برای کارگردانی ،بازیگری و طراحی صحنه ازجشن واره های عمدتا مذهبی در شوشتر،خوزستان و منطقه ای  گرفت.تلاش های وی درسرپرستی گروه تئاتر((سلاسل ))شوشترباعث شد که شوشتربتواند باگذراندن موفقیت درجشن واره های نمایش فجرکشوری نیز راه یابد. ازسال1381شاپورباراه اندازی گروه تعزیه ی ((عاشورائیان ))درشوشترنیز،کارهای تعزیه گردانی موفقی داشت .وی علاوه بریادگیری کارنمایش از قاسم زاده ،خود را شاگرد غلامحسین تشکرکه در8سالگی اورا به روی سن برده،به عنوان استاد یاد می کند. 

/ 0 نظر / 35 بازدید