هنرمندان متولد مردادماه خوزستان

 

 

5 _مصطفی عطائی کچوئی – بازیگرنمایش 05/05/1332 اهواز

 

مصطفی که ازسال 1354تا 1378کارهنری نکرده ودوباره فعال شده ،ازکودکی به کارنمایش علاقه مندبوده است. وی بازیگراولین فیلم های انجمن سینما ی جوان اهوازبود که کارعلی کشمیرزاده بود.درگروه مرتصی آرا بازیگرنمایش بود و درنمایش های  سگی درخرمن جا نوشته نصرت اله نویدی و افعی طلائی هر2 به کارگردانی مرتضی آرا درسال 52 به صحنه رفت .ازدیگرکارهای هنری وی کارگردانی نمایش  شاه وگدا نوشته ی برتولت برشت(؟)درسال 1353در آبادان /بازی درتله تئاتر شهر نارنج و ترنج  نوشته ی زنده یاد علی حاتمی و کار سهراب اعزازکه به جشن فرهنگ و هنر سال54 شیراز راه یافت،بازی درنمایش دیوار نوشته  ژان پل سارتر وکار سهراب اعزاز ،است.سال 78 باردیگربازیگرنمایش شد ودرنمایش نامه های رازسپهر- شیخون زاگرس – مرگ درمطبخ – سایه ای پشت پنجره – مهمان سرزمبن خدا(هر5نمایش کار منوچهر بهارلوئی )و فیلم داستانی شب ومه (81 تلویزیون)ویک قسمت ازمجموعه تلویزیونی شباهت ،وفیلم سینمائی سفربه چزابه نوشته وکارمحمدحسن حقیقی بازی کرد.

6_غلامرضا بشیری  بازیگر و کارگردان نمایش 05/05/1337بندرامام(سربندر)

 

  دربندرامام به دنیا آمد ولی بخشی ازدوران نوجوانی اش رادرآبادان گذراند.

درماهشهر،دیپلم گرفت و70واحدادبیات فرانسه راد ردانشگاه اهوازگذراند و انقلاب

فرهنگی اورا ازادامه درس بازداشت.

پیش ازانقلاب بازیگرنمایش نامه های ((آدم،آدم است)) و((قاعده واستثناء)){نمایشنامه

هائی نوشته برتولتبرشت}وهمچنین ((چوب به دستان وَرَ زیل)){نوشته محمود دولت

آبادی }بود.کارگردان این 3نمایشمحمدرضا زندی بود.بازی درتعدادی نمایش خیابانی

،ازجمله کارهای هنری بشیری است.

بشیری ازسال 66به کارگردانی نمایش ،به شکل تجربی پرداخت.نمایش ((ماه کنعان

))نوشته ی عباس شاهپیری راکارگردانی کرد.این نمایش ،علاوه براجرادرسوله ها

وفضاهای باز،درشهرستان های ماهشهر،سربندر،امیدیه و اهوازبه اجرادرآمد.مهم ترین

شاخصه ی کارهنری غلامرضابشری ،کارگردانی نمایش نامه((چهارمین نامه ))نوشته ی

جمشیدخانیان است.این نمایش ،پس ازاجرای موفق دراستان خوزستان و اردبیل،درسال

75جایزه اول کارگردانی جشنواره سراسری آتشکارو همچنین پنجمین  جشنواره

تئاتر((لاله هایسرخ ))اندیمشک را از آن خودکرد.کارگردانی نمایش ((تلنگر)) نوشته

سعیدآلبوعبادی ونمایش ((سال هایپائیزی ))نوشته ی محمد رضاآریانفر درسال 69وچاپ

تعدادی ازسروده های وی درنشریاتفجرخوزستان )) و((رستاخیزجوان))از دیگرکارهای

هنری غلامرضابشیری هنرمندساکن بندرامام است.

7 _محمدحسین رنجبری _بازیگروکارگردان نمایش _ آهنگ ساز08/05/1560آبادان

 

محمدحسین درهیچ زمینه ی هنری آموزش ندیده است ولی در20سالگی برای ساختن آهنگ برای نمایش ((چرخه ))نوشته وکار ندا آلبومقیم ،درجشنواره دفاع مقدس درخرمشهر،جایزه اول راگرفت.برای بازی وکارگردانی نمایش خیابانی ((اوهام پیش ازمرگ ))نوشته ی علیرضارنجبر هر2جایزه اول راگرفت ونمایش به فجرکشوری راه یافت .درسال 81درتالارمعلم آبادان ،آهنگی راکه خودش ساخته و شعرش راسروده بود،خواند .ازدیگراجراهای وی که بازهم همه ی کارهای اش راخودش کرده بود.می توان به اختتامیه سینمای اجتماعی آبادان و جشنواره تئاتراستانی خوزستان دراهواز ،اشاره کرد.جایزه بازیگرمقام دوم استانی درسال 79 وچندجایزه و لوح تقدیر دریافت کرده است.

 

8_محمدشیدا(شیدای دزفولی)مدیحه ومناقب سرا وشاعراهل ببیت امامت09/05/1317دزفول

 

محمدشیداعلت علاقه مندشدن خودرابه شعر،گرایش درونی ،به شعر،خواندن رباعیات

عمرخیام درکلاس پنجمدبسنان می داند.وی تایک سال پیش ازدیپلم دردزفول درس

خواند.دیپلم ،فوق دیپلم و بعدا لیسانس ادبیاتفارسی رادر اهوازگرفت.به شکل مکاتبه ای

درانجمن شاعران صائب تهران عضوشدوازآغازجنگ،سرپرستانجمن ادبی شاعران

متعهدخوزستان (زیرنظر اداره کل ارشادخوزستان )شد.درسال 73انجمن ادبی شیدای

دزفولی رابه ثبت رساند.

 

آثارمحمدشیدای دزفولی1-مجموعه  اشعار شعلهء شیرین –انتشارات آذروش تهران سال

71__2-مجموعهشعر2جلدی فریادی درسکوت-آذروش تهران سال 1372__ 3-مجموعه

اشعار2جلدی شقایق –آذروش تهران 1374_4_منظومه 2جلدی سجدهءخونین درموردنهج

البلاغه _انتشارات آل ایوب(اسلامیه قم)1377___  مجموعه شعر2جلدی آناهیتا _

انتشارات آل ایوب(اسلامیه قم.ازشیدای دزفولی ازسال 1348 به بعد،آثارشعری وخلاصه

زندگی نامه وی درمجموعه ها ونشریات گوناگونبه چاپ رسیده است.

 

9_محمدتقی کریمیان شاعرومنتقد10/05/1314بهبهان

زنده یاد تقی کریمیان،ازجمله کسانی است که عامل سمت دهی بسیاری ازجوانان

بهبهان درطی سال هایبسیار به سوی هنر وادبیات شد.زنده یاد کریمیان دردهه های 40

و 50 همکاری یا مجلات خوشه وفردوسیراآغازکرد.وی که درسال 1347لیسانس حقوق

خود را ازدانشگاه تهران گرفت،کتاب ((دنیای بهتردرپناهفرهنگ ))رادراعتراض علیه فرهنگ

مسلط آن زمان را به وسیله ی انتشارات عطائی منتشرکرد.ویازشرکت کنندگان شب

های شعرخوشه درکنارشاملو-نادرپورو براهنی بود.ازایشان مقالات ،نقدواشعاری

 

 در((دنیای سخن ))و ((تکاپو))وهم چنین ((خوشه )) وفردوسی به چاپ رسیده است.وی

کاری پژوهشی رادرزبان شناسی و نشانه شناسی آغازکرده بود که مرگ امان اش نداد.

 

10 _حمیدتجلی فرد – عکاس ومدرس عکاسی 10/05/1342دزفول

 

حمیدتجلی فردکه تمام دوره های تحصیلی خود راتا دریافت لیسانس گرایش پژوهشگری

علوم اچتماعیدانشگاه آزاد درشهرستان دزفول گذرانده،ازکودکی باجمع کردن پول های

توجیبی اش ،توانست یک دوربینعکاسی ارزان قیمت بخرد.وی که بعدهاعکاسی

راآموزش می داد،درسال 1364شاگردحسین وثوقی بود کهاستاد  دوره های 3ماهه ی

آموزش عکاسی درانچمن سینمای چوان دزفول بود.حمید،علاوه براین که جاذبههای

گردشگری و باستانی شهرستان ها ی تاریخی دزفول،شوش وشوشتر رابه عنوان

سوژه،کارکرده،درزمینه ی ساخت فیلم کوتاه ((دیوارشیشه ای ))نوشته ی فرشته

درخشانی راساختهاست(1370)و درسال 1382زندگی وکارهای یکی ازآخرین شمایل

نگاران ایران یعنی حبیب نقاش رابه تصویرکشیده است.وی درنمایشگاه های عکس

شرکت کرده وتقدیرشده است.ایشان سال هاست که مسئول انجمن سینمای جوان دزفول هستند.(باسپاس از مهران بقائی گرامی)

 

 

 

11-مسعودیامین پور(م- یامین)شاعر وقصه نویس10/05/1349دزفول

 

تمام دوره های تحصیلی مسعودیامین پورتا دریافت مدرک دیپلم در دزفول گذشته ولی

مدرک کارشناسی ادبیات خود را از دانشکاه آزادشهرستان شوشتر دریافت کرده است .

16ساله بوده که درمحافل شعری دزفول ،شعرهای با قالب های کهن خودرامی خوانده

است.دیپلم به بعد،شاعری نوسرامی شودوشعرهای اش وگاه قصه های اش درنشریات

((روزان))-((معیار))و((دنیای سخن))به چاپ می رسیده.مسئولیت انجمن قصه نویسان

دزفول در اولین سال تاسیس و چاپ مقاله ی پژوهشی داستاننویسان خوزستان درفصل

نامه هنروپژوهش ،ازدیگرکارهای هنری-پزوهشی مسعودیامین پوراست.

 

12_کورش بهلول زاده نوازنده سه تار وهمچنین سازنده ساز10/05/1350  مسجدسلیمان -شوشتر

 

کورش ،درخانواده ای آشنا با دستگاه های موسیقی سنتی و مقام های موسیقی

محلی شوشتری به دنیا آمد.همچنین ،پدربزرگ،عمه ی پدری وپدرش ازتوانائی صدای

موسیقائی برخورداربوده اند.نواختن تمبک و دفراباکمک پدرشان وبعدهاریتم های دف را

ازکیوان علیمحمدی و صدراله نصیری یادگرفته ازدیگر اساتید ویمی توان به خلیفه نعیم

_غلام هندیجانی وهم چنین هنرمند دزفولی بهروزببرآذین (روح پرور)نام برد که

کتاب ابتدائی استادبهمن رجبی رابه وی آموزش داده است ،نام برد .کوروش که تاروسه

تارنیزمی نوازد ازآموزشهای علی باقری و بها قائمی نیزسود برده است.وی درگروه های

موسیقی ((چکاوک))-((سلاسل))و((طلوع))شوشتر {محل سکونت وی}فعال بوده

واجراهای زیادی داشته است.

 

13_رضاقلی پور نوازنده قوپوز12/05/1352 ارومیه-ساکن اهواز  

 

رضاقلی پوردرشهرهای ارومیه-سنندج-تهران واهواززنذگی کرده.وی بر روی سیم های

((ساز))سبم هائیقرارداده که با آن می توان،صدای سازهای مختلف شرقی و درمواردی

صدای سازهای غربی راشنید.اوکهشباهت سازخود را با ((قوپوز )و((باغلاما))و((ساز))که

آشیق (عاشیق )هابا آن می نوازند،پنهان نمیکند،درعین حال ناهمسانی آن را با این

سازها،نشان می دهد.وی با این ساز که براساس دیدگاه استادی به نامچنگیز    

 مهدی پورواندیشه ی خودش ساخته است،وهمچنین سازضربی ترکی((ناقار))اجراهائی

دراهواز،تهران وارومیه داشته است.وی موسیقی راسینه به سینه وهمچنبن از ((استاد

ایمران حیدری ))ساکن قلعه حسن خان کرج فراگرفته وازآقایان قربان علی یاری و دکتر

عباس بزرگ امین وتشویق های این اساتید،دانسته هائیدارد. رضاقلی پورکه ارتشی

است؛لیسانس عمران دارد.  

/ 0 نظر / 70 بازدید