زادروزهنرمند

23 _ابراهیم(رحیم ) تدین –خوش نویس 25/05/1337  بهبهان

 

رحیم درخانواده ای به دنیا آمد که خوش می نوشتند .پدربزرگ پدری اش خط ریززیبا داشته وپدرش نیز سیاق می نویسد.وی نی ازکودکی خوش می نوشت ولی آموزش های اولیه ی خوش نویسی رازمانی که درشهرستان  ماهشهرآموزگاربود نزد     ولی پور(مسئول انجمن خوش نویسی )،فراگرفت .ولی پورآموزش رحیم راتا دوره ی عالی برعهده داشت سال 1370به بهبهان منتقل شدوبه گونه ی مکاتبه ای ،شاگرد استاد احمد فلسفی بود تادر سال77،توانست مدرک ممتازنستعلیق خودرابگیرد.ابراهیم تدین که درسال 75 دانشنامه ی کارشناسی آموزش ابتدائی رادر اهوازگرفته است ،هم به عنوان دبیرهنردبیرستان های بهبهان وهم به عنوان مدرس انچمن خوش نویسی به دیگران آموزش می دهد.رحیم تدین یادگیری راادامه داد تا مدرک فوق ممتازخوش نویسی راهم بگیرد.وی درنمایشگاه های خوش نویسی ایذه – باغملک –ماهشهروبهبهان شرکت کرده ونمایش گاهی انفرادی به نام آئینه ءصبح رادرسال 78 دربهبهان راه اندازی کرده است.

/ 0 نظر / 29 بازدید