نوازش

وبازنوازی های تو

وجدایی   تک    تک رگ    های ام

بازخمه های تو

...........

                     این جاشاعران

درزیرپَرسه گردی های نگاه ات

درآشوویتس می سوزند

و در بازنوازی چشمان ات

وسایه سارگیسوان ات

دوباره می رویند

...........

وباز رگ های ام تشنه ی زخمه های تو می شوند

نو  می شوم

که باز نوازی شوم     

/ 0 نظر / 31 بازدید