22شهریور_زادروزهنرمند

 

65_فرشته امیری پور _بازیگر نمایش،عروسک گردان_22/06/1457_ رامهرمز

 

فرشته امیری پورکه ازیک سو نمایش گاه نقاشی و خوش نویسی برگذارمی کند،درعین حال درتعدادی نمایش بازی کرده و دیپلم افتخاربازیگری کشوری راهم گرفته است.او نوازندگی اُرگ رانزد آقای ؟ محبی ،به مدت تنها یک ماه کارکرد ولی درنمایش های عروسکی که آن ها راکارگردانی می کرد،نوازند ه ی آرگ درهمان نمایش نیزبود . امیری پوربه نشویق پدرش وارد کارهای هنری شد.ازنصراله رسولی نژاد مقدمات خوش نویسی رایاد گرفت و پس از آن خودش به تمرین پرداخت .وی درسال 77هم نمایشگاه انفرادی خوش نویسی و هم نمایش گاه انفرادی نقاشی را برگذارکرد.صحنه پردازنمایش ((شوگار))نوشته و کارمحمد نوروزی بابادی و مقام دوم کشوری عروسک گردانی را برای  نمایش عروسکی رازطول عمرگرفته است. درسال78جزو10نفربرگزیده ی اولین جشن واره ی قصه گویی کانون پرورش فکری کودک ونوجوان کشوری بود.اولین بازی نمایشی وی زمانی بود که در کلاس جهارم دبستان می خواند ودرنمایش مدرسه ای سحر،پرنده مهربان بازی کرد.

/ 0 نظر / 32 بازدید