زادروزهنرمند

 

41-مرتضی آرا _ نویسنده ،کارگردان ومدرس نمایش 03/06/1320 اصفهان – اهواز

 

مرتضی دراصفهان به دنیا آمد ولی ازکودکی دراهواز زندگی می کرد. نمایش های ((تخت حوضی ))از کودکی، ذهن او را درگیرکرد و ازهمان کودکی برای مطرح شدن به بازیگری درنمایش ،فکرکرد.در  دانش سرای مقدماتی اهواز که برای آموزگارشدن ،درس می خواند از دبیرش بینش پور شنید که ؛آموزگارباید بازیگر باشد.مرتضی راه خودرا پیداکرد.نمایش.ان زمان ،دانش سرای مقدماتی اهواز تنها چائی دراین شهر بود که سالن نمایش داشت و چون شبانه روزی بود،همیشه تماشاگراجبازی داشت و آرانمایش نوشت وبازی کرد.پس ازدانش سرابرای 5سال تعهدبه آموزش و پرورش به روستاهای اهوازرفت ولی درسال 40 بانوشتن نمایش ((بی راهه زندگی))و اچرای آن دراهوازمورد توجه و تشویق ((کتاب هفته )) روزنامه کیهان ان زمان قرارگرفت و4سال خدمت در روستا براوبخشیده شد.گروه نمایش تشکیل داد وهرجا سن برای نمایش نبود ،تل های گونی راروی هم می گذاشتند،سن درست می کردند و.به اچرامی پرداختند . البته باساخته شدن تعدادی سالن نمایش در اهواز ووجود سالن نمایش درشرکت ملی نفت دراهواز،بسیاری از اجراها درسالن صورت می گرفت.نام ((تروپ هنری آرا))که درآن زمان در اهوازمعروف بود هم ابتکارشرکت نفت دراهواز بودو آرا دراین نام گذاری نقش نداشت.تا سال 1343که آرا سرپرست امورهنری استان خوزستان شد، نمایش نامه هائی که می نوشت و درمتاطق نفتی استان اجرامی شد ،فقط برای بازیگران مرد نوشته می شد. دست رسی به نمایش نامه های زنده یاد دکترغلامحسین ساعدی ((گوهرمراد)) وبهرام بیضائی وشرایط تازه ی مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی ، باعث شد که شرایط برای حضور خانم ها بر روی سن فراهم شود. آرا که درآن زمان نمایش نامه های جدی را به روی سن می برد،دررادیو ارتش وبعدها رادیو 1کیلو واتی اهواز وتنها شبکه ی تلویزیونی خوزستان که به نام تلویزیون ثابت پاسال در آبادان ،وجود داشت ؛بیش ترنمایش نامه های طنز اجرا می کرد.مرتضی اراسال های عمرش راصرف تئاترکرده.شاگردان زیادی راازسال 1350آموزش داده است.داوری بسیاری ازجشنواره های نمایشی از دیگرفعالیت ها ی او است.

 

42-شامخ عبیات _بازیگرنمایش عربی و فارسی _03/06/1341سوسنگرد

 

شامخ ،ازسال 61 به کارهای نمایشی جذب شد .وی ازآقایان فرمند،عبدالحسین کرامت و غبدالامیر آشنه گر، اصول نمایش رایادگرفت.به جزکارگردانی چند نمایش ازجمله نمایش ((طارت))به زبان عربی و نوشتن نمایش نامه هائی ازجمله ((غفلت))که برنده ی بهترین متن نمایشی درجشن واره ی امورپرورشی استان خوزستان شد و نمایش سرایت و....بیش ترکاربازیگری درنمایش های عربی و فارسی صحنه ای و تلویزیونی استانی ،انجام داده است.نام برخی ازنمایش های عربی وی جهاد عشایر و ابن الحمیه و نمایش های به زبان فارسی ستون پنجم ،شیطان ،غسالخانه ، به دنبال آفتاب  وتعدادی نمایش دیگری است که  برای حوزه هنری و ارشاد کارشده است .وی که مدرک کارشناسی الهیات خودرا از دانش گاه چمران اهواز گرفته است ،بازیگری در تعزیه رانیز درکارنامه ی خوددارد.شامخ تعدادی جایزه و لوح تقدیر ازجشن واره های استانی و منطقه ای گرفته است.

 

43—محمدگله ملکی نویسنده و کارگردان نمایش 03/06/1353 شوشتر

 

محمد ازپدری مکانبک و مادری خانه دار به دنیا آمد و خود نیزمکانیک شد.ازادای حرکات وصدای  دیگران را درکودکی درآوردن ونمایش های مدرسه ای آغازکرد و تا آن جا پیش رفت که دریک جشن واره ی نمایشی 9جایزه گرفت. ،پس از پیوستن به گروه نمایشی ارشاد شوشتر در یکی  از نمایش هائی که     ابوالقاسم  غلامحیدر نوشته وکارکرده بود  به نام ((تا فلسطین آزاد شود))بازی کرد.(72).تا 77ازنمایش و هنرفاصله گرفت ودر این سال برای بازی در نمایش آوازپرجبرئیل نوشته ی سعید تشکری وکارحمید بهداروند به جشن واره ی لاله های سرخ اندیمشک راه یافت و جایزه ی سوم بازیگری راگرفت.از بازی های دیگروی بازی درفیلم ویدئوئی خونه ی بابا بزرگ نوشته و کار کمال مطًوًف ،فیلم سینمائی مسافر ری کار داودمیرباقری به نقش زائرقمی ،نقش یوسف در مجموعه ی تلویزیونی چشمان آبی زهرا کارعلی درخشی و....و....رامی توان نام برد.وی نمایش نامه های خدای یکتا ،   ستاره صبح ،    کی دارها می شکنند،    غانیه  و  سردازسبز رانوشته است و درجشن واره های گوناگون برای بازی یا کارگردانی و متن ،جایزه و لوح دریافت کرده است

/ 0 نظر / 39 بازدید