هنرمندان خوزستانی با زادروز ِ امروزاول مهرماه

 

82_محمدرسول بزرگمهر(ترکالکی)_کارگردان نمایش وفیلم_1327/07/01_مسجدسلیمان  _   اهواز

 

محمدرسول ترکالکی (محمد ترکالکی ).،ازسال 1376شهرت خود را به بزرگمهرتغببرداد.وی درخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمد و به دلیل ماموریت کاری پدرش کودکی خود را در میانکوه و مسجدسلیمان گذراندو تقریبا20ساله بود که ساکن اهوازو ماندگاراین شهرستان شد.دوم دبستان بود که در جشنی مناسبتی از دانش آموزان پرسیدند،جه کسی می تواند برای این جشن کاری بکند.ازرادیو برای ضبط آمده لودند.میکروفون به دست شد ومراببوس راخواند که ازرادیو پخش شد.درآن زمان درمناطق نفتی ،سینماهای روباز و سالنی بابلیط ها ی بسیارارزان 3ریالی و 6ریالی بود که نمایش فیلم در آن ها گاهی هم زمان با سینماهای انگلیس بود وترکالکی هم مانند بسیاری از جنوبی ها میل به کارهای سینمایی و نمایشی داشت.روزی به روی سن سالن امتحانات مدرسه رفت وادای بازیگری ازیکی ازفیلم های هیچکاک راتقلیدکرد.تشویق شد.مشترک مچله های ستاره سینما و فیلم و هنر شد.اهواز که بود به گروه های نمایشی پیوست.ازبازیگری تا تمیزکردن سالن و عامل صحنه شدن را انجام داد.درنمایش های(( مژده امید))نوشته و کارفرج اله طالبی و مرگ درپاییز اکبررادی کارصفرابوالفتحی و...تعدادی دیگربازی کرد.کارگردانی نمایش های ((سربخش ))نوشته محمدعلی مهیمنی و حق التالیف و مژده ای دل مهیمنی راانچام داد.فیلم نامه های تردید/دست ها /زندگی شاید/مستندعبورازهفت خوان و...راانجام داد.اصول نمایش راتدریس کرد.درسینمای کوتاه ومستند،مطرح شد و بعدهم شد آدم اجرایی و مسیول و از کارنوشتن و کارگردانی عملا فاصله گرفت.

 

83_محمدعلی نظرپور_بازیگرنمایش_01/07/1331 _مسجدسلیمان

 

محمدعلی نظرپور درخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمد.تادوران پس ازانقلاب کارهنری نکرده،فقط ششم دبستان که کارکوچک نمایشی کرده.انقلاب که شد،دست به قلم شدو به خاطرانقلاب و جنگ چندین نمایش نامه نوشت و به روی سن برد و خودش هم یکی ازبازیگران ان می شد..نمایش((ضدانقلاب))وبعد/درانتظارشهادت  /محاصره سوسنگرد وبانوشتن وابازی و کارگردانی نمایش ((انقلابی ))که علیرضا اسیوندهم یکی ازبازیگران  ان بودباکمک و توصیه ی حشمت اله قاسمی به سالن های شهرهای اطراف مسجدسلیمان هم راه پیداکرد.

وی درعین حال درنمایش نامه ها{مجسمه نوشته وکار پرویز باهنر/صبح قریب کار داریوش باقرفر وحشمت اله قاسمی} و فیلم ها ی کوتاه و گاه بلندمانندبچه های نفت ابراهیم فروزش/معلم آبادی و  سرگذشت بلوط هر2  ازساخته های محسن یزدانی /سایه کار سعید مولایی و ساسان اشکش /و تعدادی دیگرنیربازی کرده است.بازی وگاهی راه اندازی جُنگ های مناسبتی صحنه ای /رادیوئی و تلویزیونی مثل ((کل شُرگ اله))  کارمرادکیانی پرجویی/استودیو هفت  و ...نیز ازدیگرکارهای هنری او است.نظرپوربرای بازیگری جوایزی مانند دیپلم افتخار و لوح تقدیر و...نیزدریافت کرده است.

 

84_سیامک اعطاء_عکاس و فیلم ساز_01/07/1332_ تهران _زندگی در اهواز

 

سیامک اعطاء درخانواده ای هنرمند به دنیا آمد.پدرش زنده یاد احمد اعطاءبود که به نام احمد محمود می نوشت .سیامک تایک سال پیش از دریافت مدرک دیپلم درتهران زندگی می کرد.درسفری به اهواز درسال 51به دلیل وجودانجمن سینمای جوان اهواز {از اولین انجمن های سینمایی کشور}،درکنارمحمد کاظم بغدادی و کیانوش وداریو ش عیاری قرارگرفت  و اولین فیلم ساخته ی و ی به نام ((پروازم آرزوست))به جنشن واره ی کشوری راه یافت.پس ازاین فیلم 10دقیقه ای ،ودرزمانی که دانشجوی رشته ی  شیمی جندی شاپوراهوازبود فیلم 30دقیقه ای ((یاوگی))،/30 دقیقه ای ((همزاد ))که به عنوان ((تشریح خرگوش)) د رمدارش اهوازبه نمایش درمی آمد وبه جشن واره های گوناگون کشوری راه پیداکرد.55دققه ای سفر به سوسنگرد و...../و///راساخت.عکاسی فیلم ((مدرسه ای که می رفتیم))داریوش مهرجوئی رابه همراه دستیاری وی به عهده داشت.عکاس فیلم آن سوی آتش کیانوش عیاری /مسئولیت صحنه رود زهر کیانوش عیاری و عروس اتش و...عکاس چندین فیلم سینمایی بود.سیامک اعطاء برای تدوین فیلم 17دقیقه ای ((شکاف))لوح زرین گرفت .این فیلم ازساخته های حمید آل جمودی است.

 

85_محمدحسین طهماسبی _کارگردان وبازیگر نمایش_01/07/1335_دزفول

محمدحسین طهماسبی در خانواده ای سنتی به دنیا آمد.وی به نمایش علاقه مندبود وبه دلیل هم کلاسی بودن ودوستی بازنده یاد قیصرامین پور درنمایش های مدرسه ای فعال بود.اولین بازی جدی وی بازی در نمایش((اسم شب))نوشته ی عباس فرحبخش وقیصرامین پور بود که دکترمهدی رضابَدِلی(پوررضاییان)آن را  کارگردانی کرد.کارهای بعدی و ی به کارگردانی ودرعین حال بازی درکارهای خودش بود.اولین کارگردانی او نمایش آسیابان درسال 61بود.رسم براین استهاردیده نوشته ی پوررضاییان /زیرنگین ماه /نوشدارو و...بودمحمدحسن طهماسبی درزمانی که به سرپرستی اداره ارشادشهرستان بهبهان رسیده بود،دردانش گاه آزاد دزفول دوره ی کارشناسی ادبیات فارسی رامی گذراند.دوبلاژفیلم های نمایش داده شده در انجمن سینمای دزفول ،گویندگی برای فیلم های بلنده و...ازدیگرکارهای محمد حسین طهماسبی است.وی دررابطه با بازی و یاکارگردانی نمایش به جشن واره های گوناگون راه یابی موفق و جایزه داری داشته است.

 

86_یوسف مداحیان _نویسنده وکارگردان نمایش وفیلم_01/07/1336_آغاجاری ساکن رامهرمز

 

یوسف مداحیان دریک خانواده ی بهبهانی شرکت نفتی درشهرستان آغاجاری ازتوابع سابق شهرستان بهبهان به دنیا آمد.وی که یکی ازپرکارترین هنرمندان است وبیش از50نمایش راکه تعدادی از آن ها راخودش نوشته است،به روی سن برده است ازخریدن یک دوربین لوبیتل 2درزمانی که سال های اول دبیرستان نظام قدزم را می گذراند،آغازکرد.مداحیان دست کم 5نمایش گاه از عکس های خودرا درشهرستان های رامهرمز(2بار) بهبهان /اهواز ودزفول هرکدام یک بار برگذارکرده است.وی فیلم بردار فیلم های کوتاه هارونکی /منم می تونم ازساخته های همایون قنواتی وفیلم شعله ای درباد کارکوروش سروشپورو فیلم هایی که خودش نوشته ،کارو فیلم برداری کرده بود،مانندزیارت/پرچ /باشهیدان درراه/سفربه روستا/تولدی دیگر و چندین فیلم دیگراست. تنها یکی ازفیلم های وی به نام خوناب را فرج اله طالبی،فیلم برداری کرده است.ازبیش از50نمایش نامه ای که کارگردانی کرده است،6نوشته ازعبدالرضاحیاتی ،2 نوشته ازتاجبخش فناییان /.3کارازمجتبی شریعت پناهی و کارهایی از زهره عباس زاده/ مهدی پوررضاییان /محسن مخملباف /احمدرضانصوحی وچندین نمایش نامه نویس دیگرمانند قاسمعلی فراست و..بوده و حدود15نوشته ازخودش نیزشامل این لیست بلندبالای هنری است.بعضی ازنوشته های وی نیز(مانندشبم چه پرستارهتب تند انتظارراخانم زهره عباس زاده به روی سن برده است.کاربرروی سریال های داستانی  تلویزیون وداستانی بلند نیز از کارهای یوسف مداحیان است.وی کتاب تئاتردررامهرمز راهم به وسیله ی دفترپژوهشی ارشادخوزستان به چاپ رسانده است.

 

87_فریدون محمودی_رامهرمز _مدرس خوش نویسی ونوازنده سنتور_زندگی وکاردر مسجدسلیمان

 

فریدون محمودی درخانواده ای  خوش صدا به دنیا آمده.پدرش فائزخوان بود وقرآن را نیز باصدایخوش می خواند. دائی اش که بعدها شهید شد نیز خوش صدابوده است.درموسیقی شاگردی بهمن مرادی بود و اصول نوازندگی سنتورراازوی یادگرفت .درخوش نویسی ،ازاساتیدگوناگونی استفاده مرد.دانشجوی تربیت معلم تهران که بود از جواد صادقی ،بعدها از حاج آقاجانی سرمشق می گرفت ،ازراه مکاتبه از مهرداد اصفهانیان و درآخر از عباس اخوین .وی نقاشی نیز می کند.شاگرد ؟گوهرانی بوده. وی که سال های کودکی خودرا دررامهرمز واهوازگذرانده،مدرک دیپلم خودرا درمسجدسلیمان /فوق دیپلم را در تهران ولیسانس رادر دزفول گرفته است.فریدون محمودی که مدرس موسیقی و خوش نویسی و نقاشی در دبیرستان های مسجدسلیمان بود هم در نمایش گاه ها شرکت داشته وهم برای نوازندگی سنتور به روی سن رفته است.

88_علی جولا_خوش خوان_01/07/1348_شوشتر

علی جولادرخانواده ای معمولی به دنیا آمدولی به موسیقی علاقه مند بود.دریکی ازشب های ماه رمضان درمجلسی خانگی نوحه خواند.مورد توجه قرارگرفت.تلاش کرد و بعدها از راه خواندن آهنگ شوشتری ((شادُم شادُم که رهبراُمه ))برای رهبزی به شهرت رسید ودرجشن واره های مختلف به جوایز گوناگون رسید و موردعنایت بود.وی که براساس زندگی نامه ی دست خط خودش اجراهای گوناگون و موفقی درشهرستان ها و رادیو وتلویزیون خوزستان داشته است.بخشی ازصحت نوشته های ایشان را تایید می کنم واز بقیه اش خبرنگرفته ام. و براساس وظیفه ی فرهنگی ام زندگینامهاش رااورده ام.

 

89__ صادق کریمی _شاعر_منتقدادبی وپژوهش گر_آغاجاری _زندگی در اهواز

 

صادق کریمی در آغاجاری به دنیاآمد.تاکلاس دوم دبستان ،همان جادرس خواند.به هفتکل رفتند.دیپلم اش را درهمین شهرگرفت.دردانش گاه ملی اصفهان تاریخ خواند وپعدساکن اهواز شدصادق کریمی رابه عنوان شاعرمی شناسند{.پدروی نیز که شرکت نفتی بوده،گرایش شعری داشته است }.صادق  کتاب های آخرین پیاده ی جهان وهم چنین  اتوبوس ایران گردی و...رامنتشرکرده است ولی شایدبه تعداد شعرهای پراکنده ای که درمطبوعات از او چاپ شده است،مقاله پژوهشی درزمینه های تاریخ ،اسطوره شناسی ونقد ادبی نیز از او به جاپ رسیده است.شعرصادق کریمی ،چالش زا و نقدپذیربوده اسیت وازکسانی که برشعرهای وی نقد نوشته اند،می توان به رضابختیاری اصل و  بهزاد خواجات اشاره کرد.خودکریمی نیزبرکارشاعران وبه ویژه شاعران خوزستانی ،نقد زده است.نشانی تارنمای وی رابرای آشنایی بیش تر با فعالیت های هنری و شعرهای او درزیر می آورم:mitraiec.blogfa.com

 

90_عبداله شیاری _بازیگر،کارگردان نمایش_01/07/1352_بهبهان

 

عبداله شیاری درخانواده ای تحصیل کرده به دنیاآمد.ازطریق کریم زرگربه نمایش جلب شد.بابازی درنمایش لاله های سرخ نوشته وکار زرگربه جشن واره ی دانش آموزی خوزستان راه یافت.درسال 68هنوز 16ساله بود که نمایش بازی سرنوشت  رانوشت وکارکرد وبزای بازی درهمین نمایش درسطح دانش آموزی بهبهان ،بازیگردوم شد.سال بعد نمایش کفتارراکه خودنوشته بود به روی سن برد.عبداله شیاری ،پس ازگرفتن مدرک دیپلم خود دربهبهان به تهران رفت تا تجصیلات خودرا در نمایش ادامه دهد.و برای پایان نامه اش ،پرومته درزنجیر رازیرنظرناصرباباشاهی ارایه کرد.عبداله ،بازیگرنمایش های بسیاری بود.برای کارگردان هایی مانندپیمان شریعتی /کریم کریمی پور(آرین)حسن قلی پور/ نیمادهقان به روی سن رفت ودرفیلم هاو مجموعه هایی مانندپسرعموها ازکارهای احمدرضابشیری و هیوا ی  ملاقلی پوربازی کرد.طراحی کارگردانی  واچرای برنامه ی کنگره  ی سرداران شهیدخوزستان /طراحی کارنمایشی مانورامداد ونجات در اهواز/ کارگردانی تعدادی نمایش /مشاوری کارگردان بمایش و بازی درفیلم سینمایی ازدیگرکارهای هنری وی می باشد.وی برای بازی وکارگردانی ،تعدادی جایزه ولوح تقدیرگرفته است.

 

91_مجتبی گهستونی _ سازنده فیلم کوتاه ،شاعرو روزنامه نگار_01/07/1358_اهواز

 

خانواده ی مجتتبی گهستونی ،به هنرگرایش داشتن.وی هنوز 13ساله نشده بود که به کارروزنامه نگاری پرداخت.عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود.دریکی ازمساجد اهوازدرکارگاه قصه نویسی شرکت فعال داشت.و نوشته های اش در نشریات زیاد وگوناگون مانند زن /گزارش فیلم /سینما تئاتر/روزان /و.../و../ ازهمان نوجوانی به چاپ می رسید.وی 19 ساله بودکه اولین فیلم کوتاه خودرا به نام ((انسانم آرزوست))ساخت که درتلویزیون استانی /اولین جشن فرهنگ وهنرکه دربوشهربرگذارشد/ جشن واره عکس و فیلم خوزستان/جشن واره ی بلوغ مسجدسلیمان به نمایش درآمد.فیلم های بعدی وی ((صلوه ظهر77 /شاعررنگ ها {درباره ی نقاشی به نام هاشم بدری} 79//عصای سفید درمورد نابینایان80/لذًه81 نام داشت.همکاری درساخت فیلم سینمایی ققنوس در آتش کار فرهاد ورهرام/داشتن سمت مشاوری ومدیریت برنامه ریزی برای فیلم اهوازشهرساتراپ نشین نوشته وکار احمدرضابشیری/دبیری وسخنگویی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا در خوزستان/مدیریت کمیته میراث فرهنگی موسسه خوزستانی های مقیم تهران و..ازدیگر کارهای هنری ویا اجتماعی و فرهنگی مجتبی گهستونی است.از مجتبی شعرهای زیاد ودرعین حال تعدادی قصه و نقد وگزارش در نشریات به شکلی گسترده پخش  ونشرشده ومی شود وی از  روز.نامه نگاران برجسته ی کشوری{بادریافت لوح وجایزه ی نقدی وغیر نقدی}شناخته شده است.

 

نشانی تارنمای مجتبی گهستونی:sokhango.blogfa.com

Taryana.irو هم چنین

/ 2 نظر / 265 بازدید
بختیاری

موفق باشید