زادروزهنرمند

22 _سیدمحمدمرعشی _خواننده -24/05/1337شوشتر _ اهواز

 سیدمحمد درخانواده ای کارمند وعلاقه مند به موسیقی درشوشتربه دنیا آمد.برادرش آوازمی خواند و محمد نیزدوستدارخواندن شد.درآن زمان هنوز((اُس عَدُل ))یعنی عبدالمحمد برجسته {تارنوازمطرح شوشتر)،زنده  بود ومحمد به شاگردی وی وشاگرد اس عدُل یعنی احمد علی کامران فردرآمد..زمانی که دبیرستانی بود به گروه موسیقی مدرسه پیوست ،درمسابقات دانش آموزی شرکت کرد ورتبه ی اول آوازرا درخوزستان به دست آورد.ازسال 51باکوچیدن به اهوازدوره ی دبیرستان راادامه داد ودرسال 56 دیپلم گرفت.تا سال 68 کارهنری نکرد ولی دراین سال درگروه موسیقی سنتی ((برجسته ))که زیرنظراحمد علی کامران فراداره می شد،باردیگرشروع به فعالیت کرد..این گروه درسال 78تعدادی کارموسیقی برای صدا وسیمای خوزستان ضبط کرد که ازشبکه ی استانی پخش شد.مرعشی درمسابقات هنری خوزستان درسال70 به مقام اول اوازدراستان رسید.وی در تالارهای شهر _آفتاب و تالارنفت اهوازاجراهائی داشت .از آوازهائی که ازشبکه استانی پخش شده،می توان به اهنگ های  شیدای گیتی _ گل بهار و روز آشنائی ،هر3 ازساخته های نوید نقیبی نام برد.

/ 0 نظر / 30 بازدید