سیروس رادمنش

#رادمنش_سیروس _ شاعر 
آمدن: 1/11/1334
رفتن: 17/6/1378

#سیروس_رادمنش در روستای بن آسیابِ شهرستانِ#مسجدسلیمان، در خانواده ای کشاورز_دامدار، به دنیا آمد. وجودِ
هارمونی وشعر ولالایی های بختیاری وایلی و روستایی، خانواده ای دارای سواد وخوش خط وعلاقه مند به شعر و نظم، 
باعث شد که سیروس از 14 سالگی، اولین شعرهای اش را بسراید.
اما همکاریِ وی با نشریات ازسال 1356 و با چاپِ شعرهای اش در مجله های #فردوسی،#تماشا، #نگین آغاز شد. 
واین زمانی بود که شعرِ((#موجِ_ناب))، به وسیله ی #منوچهرِ_آتشی و#فرامرز_سلیمانی، نام گذاری شده بود. 
گروهِ #شعرِناب، در آن زمان، از#سیروسِ_رادمنش، #هرمز_علیپور،#یار_محمد_اسد_پور#هوشنگ_چالنگی 
و#آریا_آریاپورتشکیل می شد. 
شعر سیروس بسیارموردِ توجه قرارگرفت و#یداله_رویایی، #محمد_علی_سپانلو،#منوچهر_آتشی، #حافظ_موسوی 
و...شاعران ومنتقدانی دیگر به شعراو اشاره کرده اند وبسیاری از نشریاتِ ادبی در زمانِ زندگی و پس از مرگش، ازوی، شعر چاپ کرده اند. 
سیروس از کودکی به کارهای فنی، شعر وموسیقیِ کلاسیک،گرایش داشت وزندگی اش نیز در این سه گرایش، جریان داشت. 
گرفتنِ مدرکِ تحصیلیِ هنرستانِ فنی در#اصفهان و دیپلمِ رشته ی ادبی درمسجدسلیمان وکار در مناطقِ صنعتیِ عسلویه، اراک 
و.. زندگی در خمینی شهرِ اصفهان و شهرستانِ #هفتگل و وضعیتِ خاصِ نشر در ایران، دست به دستِ هم داد تا تنهاکتابِ 
شعرِ وی به نامِ((#جانبِ_کلمات)،تاپس از مرگش، وحتی تا کنون در انتشاراتِ #نویدِشیرازبماند و به انتشار، نرسد.
تلاش هایی که بعدها، در جهتِ انتشارِشعرهای اش، صورت گرفت، منجر به انتشارِکتابِ چاپ شده ی:
#به نامی که دیگر نیست به وسیله ی انتشاراتِ#آوانوشت، در اسفند1392 و نزدیک به 5 سال پس از مرگش و همچنین تلاشِ 
دوستان و دوست دارانش به نامِ 
((#"هایی_در_هلاکم"_آه_یا_حلاج
به وسیله ی نشرِ الکترونیکیِ#سه_پنج، منتشرشد.
#راد_منش در17 شهریور سال 87 در شهرستانِ#هفتگل، از دنیا رفت.

دست خطِ سیروس برای فرهنگ هنرمندان، 

/ 0 نظر / 72 بازدید