س ن ...ر ..... لی

                                                    -دستا رو زانو پشتا به میز

موقع حاضرغایب کسی حق نداره هیچ حرکتی بکنه!..فهم شد؟فقط باید بگین من .

اگرکسی موهاش یا ناخناش بلنده یا چیزیش کوتاهه   هرًی  راه باز وجاده دراز

1-.....      -ز
2-.....      -ن
3-......     -د
4-......     -ه
5-......     -ب
6-.......    -ا
7-.......    -د
8-.......    -ج
9-.......    -ن
.........    -.
.........    -.
..........   -.
..........   -ج
..........   -و

..............

. .....  -ن

-.......    -.

23-......     -ر

24-.......   -ا
25-.......   -ن

/ 0 نظر / 34 بازدید