باباعلی رادیو آبادان


این دبیرآموزش و پرورش#آبادان که بعدها داوری وآموزش شاگردان زیادی را در نمایش آبادان به عهده گرفت، نمایش نامه های((#بام_هاو_زیربام ها))ِ، از #ساعدی،((استثناء_وقاعده))ی #برشتو بسیاری از نوشته های زنده یاد#محمد_ایوبی را به روی سن برد.
توجه و میدان دادن به جوان ها و جدی گرفتن هنر نمایش، از ویژگی های او بود.
#صیادی از قربانیانِ بی دفاعِ جنگ است و در اثرپرتاب موشک به آبادان ودر اداره ی آموزش و پرورشِ#آبادان، شهید شد.
 

این دبیرآموزش و پرورش#آبادان که بعدها داوری وآموزش شاگردان زیادی را در نمایش آبادان به عهده گرفت، نمایش نامه های((#بام_هاو_زیربام ها))ِ، از #ساعدی،((استثناء_وقاعده))ی #برشتو بسیاری از نوشته های زنده یاد#محمد_ایوبی را به روی سن برد.
توجه و میدان دادن به جوان ها و جدی گرفتن هنر نمایش، از ویژگی های او بود.
#صیادی از قربانیانِ بی دفاعِ جنگ است و در اثرپرتاب موشک به آبادان ودر اداره ی آموزش و پرورشِ#آبادان، شهید شد.
 
/ 0 نظر / 68 بازدید