زادروزهنرمند

48_محمدراشد_بازیگرنمایش_08/06/1331   - شوشتر

 

محمد،نه ازپدر بزرگ پدری اش خوش خوانی رابه ارث برد ونه ازپدرش ((مقًلمی روی دیبای شوشتری ))را .تنها وجودشخصی به نام محمد علی مهیمنی که راه اندازی کارنمایش در شهرستان شوشتروبه ویژه درمدارس  این شهر،گویامرهون تلاش های زیاداواست_باعث شد که دردوران دبستان وارد کارنمایشی شود.وی تا پیش از انقلاب درتعدادی نمایش بازی کرد.در سال 53که خدمت سربازی اش رادرشیرازمی گذراند،کارناوال هنری راه انداخت و پس ازانقلاب نیزدرچندنمایش بازی کرد.ودرنمایش های مناسبتی نیز فعال بود.

 

49_مهردادآراسته_بازیگروکارگردان نمایش_08/06/1352_ بهبهان

 

مهرداد درخانواده ای کارگری و بی سواد به دنیا آمد .اما بعدها با تلاش توانست کارگردانی نمایش های موفقی را انجام دهد و بابرگردان برخی ازنمایش ها ی به شعر دراین کارنیزنسبتا موفق ،ظاهرشود.وی تا کلاس دوم راهنمائی در حد بازی در نمایش های کلاسی حضورداشت ولی اولین بازی توانست درنمایشی مدرسه ای بازی کند. ارتباط با عبداله شیاری برادرناتنی و ((رضاعی اش ))و آشنائی باکریم زرگرباعث شد که وی به  نمایش ،جدی ترنگاه کند.به گروه وانجمن نمایش دربهبهان پیوست.درنمایش های مختلف به روی سن رفت.به  جشن واره های کشوری راه یافت. نمایش نامه ((تولدی دیگر))رابراساس کاری پژوهشی  برروی کودکان استثنائی بهبهان نوشت وکارکرد.برگردان به شعرنمایش نامه های ((مش علی صفرگربه ای داشت))نوشته  حمید عاملی وهم چنبن نمایش کودکان ((بزبزک سربه هوا))را انجام داد و به روی سن برد که تجربه های موفقی بود و پرتماشاگر.مهرداد آراسته برای بازی ،طراحی بروشورو صحنه وکارگردانی ،تعدادی جایزه و دیپلم افتخار گرفته است ودرکارنمایش فعال بود.

/ 0 نظر / 30 بازدید