هنرمندانی که زادروزشان27شهریوراست

 

70_مسعود سرحدی _خوش نویس_شاعر_27/06/1347_بهبهان

 

مسعود سرحدی را به عنوان اولین خوش نویس دوره دیده ی پس ازانقلاب دربهبهان می شناسند. وی که از شاگردان زنده یاد یوسف بیات تامرحله ی دریافت مدرک ممتازبود،انجمن خوش نویسی را در بهبهان بنیاد نهاد.بعدها شاگرد مکاتبه ای استادفلسفی شد و فوق ممتاز خوش نویسی رانیز گذراند.پیش از راه اندازی رسمی انچمن یادشده در بهبهان درسال 69 ،کلاس های پراکنده ی آموزش خوش نویسی وجود داشت که سرحدی ،آن را رسمیت داد. مسعود سرحدی که تا مقطع دکترای ادبیات راخوانده است ،علاوه برتدریس خوش نویسی و تربیت شاگردان زیاد مدرس دانشگاه آزاد در بهبهان و بعدها رئیس دانش گاه آزاد شهرستان امیدیه شد ومدتی نیز دراین سمت بود. سرحدی درگفتن شعرنیز توانائی داشت و شعرهائی از وی درنشریات به چاپ می رسید. وی اولین نمایش گاه انفرادی خوش نویسی را دربهبهان برگذارکرد و نام آن را در بروشورها ،وپوسترهایی که خودش طراحی کرده بود ((اشک نی ))گذاشت. بعد ها درکنارمحمدرضا دقایقی ،دیگرخوش نویس بهبهانی به جز تدریس ؛نمایش گاه های جمعی خوش نویسی را راه اندازی کرد.از شاگردان اصلی وی خانم نیره سعادتی است که اولین زنی بود که در بهبهان مدرک ممتاز خوش نویسی گرفت و همسر مسعود بود .

 

71_نیره سعادتی_خوش نویس ومدرس _27/06/1351_بهبهان

 

نیره سعادتی که مانند شوهرش مسعودسرحدی متولد 27شهریوراست .،چون او تا فوق ممتاز خوش نویسی راگذرانده است. اولین زنی بود که در بهبهان توانست مدرک ممتاز خوش نویسی بگیرد و مدرس خوش نویسی شود . وی که مدرک لیسانس زیست شناسی خود را از دانش گاه چمران اهواز گرفته است،به عنوان سومین کسی که در توانسته است مدرک خوش نویسی را در بهبهان بگیرد ،شناخته می شود نیره سعادتی نیز در نمایش گاه ها ی خو ش نویسی جمعی بهبهان،شرکت فعال داشت.وی نیز علاوه برگذراندن دوره های متوسط و عالی نزد مسعود،دردوره ی ممتاز شاگرد زنده یاد یوسف بیات بود.

 

72_مرتضی قنبرنسب بهبهانی_نوازنه نی انبان ومدرس نی_27/06/1348_بهبهان

 

مرتضی قنبرنسب درخانواده ای کشاورز به دنیا آمد.اما شوقی درونی اورا به سمت درست کردن ساز باسیم و چوب می برد که بسیاری از مردم درکودکی آن را آزموده اند وتنها کسانی که پی گیربوده اند ،بعدها دستی در موسیقی داشته اند.مرتضی اما ان قدر نوارهای موسیقی سنتی راگوش داد و آن را روی همین سیم وچوب ،تمرین کرد.بعدها سازجنوبی و درعین حال ایرلندی نی انبان ،باعث شد که او تلاش کند که ازلوله ای پولیکا نی بسازد و از حمداله نکوئی دربهبهان نوازندگی آن را یاد بگیرد وبا همین نی پولیکائی درمراسم سینه زنی ،نوازندگی کند.سال69 توانست یک نی هفت بند بخرد واز آقایان سعید(رضا)غلامحسین پور و حمید سروری ،نت وردیف رابشناسد و علمی تربنوازد.به دنبال این بادگیری ،اجراهای زیادی در خوزستان داشت وحتی در مسابقه ی موسیقی مقامی _دستگاهی خوزستان درسال 80نوازنده ی برتر استان شد.مرتضی قنبرنسب که اجراهای کشوری و مقام برترموسیقی کشوری درفجررانیزبه دست آورده است،نت فا را در ساز نی انبان به فا دی یِز تغییرداده است تا به گونه ای دیگر،آوادر دهد. وی شیوه ی نوازندگی استادان نی نواز کسائی و کیائی نژادرا با نی تدریس می کند ودرکنارآن شاگردانی در نوازندگی فلوت ریکوردرنیز پرورش داده است.  

/ 0 نظر / 84 بازدید